Bằng sáng chế

Sau đây MEDIT sản phẩm được bảo vệ bởi các bằng sáng chế ở Mỹ và các nơi khác.

Trang web này được cung cấp để đáp ứng các điều khoản về đánh dấu bằng sáng chế ảo của các khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm các điều khoản về đánh dấu bằng sáng chế ảo của Đạo luật Phát minh Hoa Kỳ. Các sản phẩm khác không được liệt kê ở đây có thể được bảo vệ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế và các bằng sáng chế bổ sung đang chờ xử lý ở Hoa Kỳ và các nơi khác.

Bằng sáng chế I 23.06.28_4x.png

Cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 2023 năm XNUMX

Di chuyển về đầu trang